Algemene voorwaarden Family Eight

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Family Eight. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij alle transacties die plaatsvinden via onze webshop. Wij vinden het belangrijk dat uw rechten als klant worden nageleefd.

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Wijziging voorwaarden
Artikel 4 – Assortiment
Artikel 5 – Beschikbaarheid
Artikel 6 – Transport
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Ons recht om bestellingen te annuleren
Artikel 9 – Retour
Artikel 10 – Garantie
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Klachten Procedure
Artikel 13 – Winacties
Artikel 14 – Kortingscodes

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Family Eight
Antje Breijerstraat 52
2132 ZT Hoofddorp
The Netherlands

Contactgegevens:
info@family-eight.nl
www.family-eight.nl
Antje Breijerstraat 52
2132 ZT Hoofddorp
The Netherlands

KvK: 72974818
BTW: NL859305661B01
Bank: NL97 KNAB 0258 1332 01

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Family eight behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van Family Eight.

Artikel 4 – Assortiment

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Het aanbod bestaat uit producten welke Family Eight zelf heeft ontworpen, en mag dan ook niet gekopieerd worden.

Artikel 5 – Beschikbaarheid

Al de producten in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Family Eight kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel. 

Artikel 6 – Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Family Eight. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Family Eight kunnen worden uitgesloten. 

Artikel 7 – Levering

De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal 14 werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Family Eight overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Family Eight te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Family Eight te melden. 

Artikel 8 – Ons recht om bestellingen te annuleren

Wij behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:

 • Wij hebben geen betaling ontvangen via onze payment provider
 • Het product is niet meer op voorraad
 • De vermelde prijs was onjuist

Artikel 9 – Retour

Family Eight behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van Family Eight of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de kosten van de productwaarden van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien u een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst terug te storten.

Mocht het pakket zijn afgeleverd bij een ophaalpunt, is het mogelijk dat het pakket retour wordt gestuurd zodra de klant deze niet op tijd ophaalt, in deze gevallen zullen de kosten worden doorgerekend aan de klant. Mocht het pakket retour komen vanwege weigering aan de deur zullen deze retour kosten ook worden doorgerekend aan de klant.

Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.

Artikel 10 – Garantie

Family Eight garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Family Eight is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Family Eight. Family Eight is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien Family Eight, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Family Eight zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De consument is gehouden Family Eight te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Family Eight mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Family Eight te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Family Eight zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Family Eight is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen. 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Family Eight iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en Family Eight als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).

Artikel 12 – Klachten procedure

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze klantenservice gehad dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar support@family-eight.nl met in de titel: KLACHT (ordernummer). Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. Family Eight probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.

Artikel 13 – Win acties

Bij het deelnemen van een winactie, dienen de deelnemer zich te houden aan de voorwaarden:

 • Het maximum aantal deelnames per persoon is aangegeven bij de desbetreffende win acties. Elke poging tot het meerdere malen deelnemen, leidt direct tot diskwalificatie van de win actie.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, incomplete, ongeldige gegevens en late deelnames, dat direct leidt tot diskwalificatie van de win actie.
 • Bij het deelnemen van een win actie, dien je strikt te houden aan de officiële win actie voorwaarden.
 • De winnaar(s) van de win actie wordt willekeurig geselecteerd van de gekwalificeerde deelnames en wordt gecontacteerd via e-mail binnen 10 werkdagen na het einde van de win actie. De winnaar(s) dient de contactpersoon te bevestigen met de daarbij geïnstrueerde gegevens. De voor en achternaam van de winnaar(s) worden zichtbaar op de daarbij relevante pagina’s van Family Eight
 • Indien de deelnemer niet binnen drie dagen bevestigd, wordt er een andere deelnemer voor in de plaats geselecteerd.
 • De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een cadeaukaart.

Artikel 14 – Kortingscodes

Family Eight behoudt zich het recht om producten uit te sluiten van kortingscodes die zijn verkregen via Family Eight.